Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1.  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PZN Sp. z o.o., ul. Niekłańska 35, 03-924 Warszawa, Polska, adres email: odo@pzn.com.pl, (zwana dalej Spółką).

2.  W związku z brakiem takiej konieczności w Spółce nie jest wyznaczony inspektor ochrony danych, niemniej w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się z nami  skontaktować z na adres widoczny w pkt.1 powyżej.

3.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją zawartej umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z prawnie uzasadnionym interesem Spółki polegającym m.in. na marketingu własnych produktów, ustalaniu, obroną i dochodzeniu potencjalnych roszczeń, a także w związku z koniecznością kontaktu z osobami reprezentującymi druga stronę zawartej umowy.

4.  W niektórych sytuacjach Spółka ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do realizacji celu przetwarzani danych, z zastrzeżeniem, że Spółka zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane także podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

5.  Odbiorcą udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych będzie:

- Pracownik PZN Sp. z o.o. lub firma współpracującą w ramach realizacji danej usługi.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich – poza strefę UE/EOG, ani do organizacji międzynarodowych.

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, tzn. 6 lat od momentu zakończenia obowiązywania zawartej umowy, z uwzględnieniem przepisów aktualnie obowiązującego prawa w zakresie archiwizacji i przechowywania danych.

8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Spółki dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

9. Na działania Spółki przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu zawarcie i realizację umowy. Podanie danych osób wyznaczonych przez druga stronę umowy do kontaktu jest dobrowolne i nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi – wykonania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej.

12. Źródłem danych osób wyznaczonych przez druga stronę umowy do kontaktu są bezpośrednio podmioty zawierające umowy ze Spółką.

13. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegają cena zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

5 200

obsługiwanych obiektów

12 000

zleceń serwisowych miesięcznie

1,5 mln

m2 powierzchni, o którą się troszczymy

1 000

specjalistów różnych branż

24 000

urządzeń HVAC
pod naszą opieką
 • Działamy na rynku
  od 1996 r.
 • 100%
  polska firma
 • Kapitał zakładowy
  2 556 000 PLN
 • Działamy według
  ISO 9001
 • Polisa ubezpieczeniowa
  10 000 000 PLN
 • Centrala w Warszawie
  i biura regionalne.